Bakit Kailangang Gunitain ang Araw ng Paggawa Kahit sa Gitna ng Pandemyang Corona?

Tuwing Mayo Uno, ginugunita ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Ang paggunitang ito ay hindi lamang simpleng pagdiriwang o pag-alala. Ito rin ay isang mahalagang pagkakataon para sa uring manggagawa upang magpahayag ng paninindigan laban sa mapang-aping sistemang kapitalismo na nagsasamantala sa kanilang uri at yumuyurak sa kanilang karapatan.

The post Bakit Kailangang Gunitain ang Araw ng Paggawa Kahit sa Gitna ng Pandemyang Corona? appeared first on Kodao Productions.

Facebook Comments