Tinututulan namin ang Panukalang Batas sa Terorismo

Hindi lamang lilikhain ng panukalang batas na ito ang isang “Konseho Laban sa Pananakot o Anti-Terror Council” na may kapangyarihang magtalaga, sa “maaaring dahilan” lang, sa mga tao o sinupaman bilang mga terorista o grupo ng mga terorista, pinapayagan din nito ang Anti-Money Laundering Council, na kasapi ng ATC, na pigilin ang mga ari-arian ng mga taong ito o grupo, lahat nang walang binibigay na pagkakataon sa kanila upang ipagtanggol ang sarili at ipagkaila ang anumang impormasyon laban sa kanila.

The post Tinututulan namin ang Panukalang Batas sa Terorismo appeared first on Kodao Productions.

Facebook Comments